یادم باشد:


مـن نمــی گـویم زیان کـن یا به فکــر سـود باش 
ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش... 

                                

                               عبدالقادر بیدل دهلوی