هر شب از این آسمان کور 

                                   می‌گیرمت سراغ 

هر بار می‌دهم به این چشم بی‌فروغ 

                                          وعدهء چراغ 

اما محاق گـُنگ نگاهت همیشگی‌ست.